Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-3/08
2008-05-27
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych

Wiślica, dnia  27.05.2008 roku

 

Numer sprawy OR-341-3/08

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-3/08. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej Nr 004383 T dz. Nr 279, 433 w miejscowości Wawrowice  od km 0+220 do 1+200, odcinek o długości 980 mb.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) GMINA WIŚLICA zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA WISLICA

UL. OKOPOWA 8

28-160 WIŚLICA

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 15:00

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl, bip.ug.wislica.pl.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12:

- osobiście pobrać SIWZ w wersji „papierowej”,

- pocztą - w wersji „papierowej”

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Przebudowie drogi gminnej Nr 004383 T dz. Nr 279, 433 w miejscowości Wawrowice od km 0+220 do 1+200, odcinek o długości 980 mb.,  w tym 880 mb współfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych, 100 mb z budżetu gminy

 

Zakres  zamówienia zawiera:

1 Roboty pomiarowe

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych - trasa dróg w terenie równinnym.

2. Podbudowy

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników.

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm.

- Warstwa dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm.

3. Nawierzchnia

- Nawierzchnie z tłucznia kamiennego – warstwa górna 10 cm.

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV

45 000 000 - 7 roboty budowlane

45 233 000-9

45 233 140-2

45 233 200-1

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania robót do 30 września 2008 roku

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4.

2.2 podlegają  wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

3.1 jest niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

3.5 zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 Prawa zamówień publicznych, lub błędy w obliczeniu ceny

3.6 wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

 

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

 

100

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 17.06.2008 roku do godz. 08:00

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat (I piętro)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 17.06.2008 roku, o godz. 08:10

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój Nr 13 (I piętro)

                    

XII. Termin związania ofertą

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. od dnia 17.06.2008 roku..

                          

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

W przedmiotowy postępowaniu nie będzie stosowana aukcja elektroniczna

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 111432-2008, data ogłoszenia w BZP 27.05.2008 roku

 

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż.. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK