Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art 11 ust 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-3/08

Numer sprawy : OR-341-3/08
2008-05-27
OG?OSZENIE

Wiślica, dnia 08.07.2008 roku.

Numer sprawy OR-341-3/08

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-3/08. Nazwa zadania:  Przebudowa drogi gminnej Nr 004383 T dz. Nr 279, 433 w miejscowości Wawrowice  od km 0+220 do 1+200, odcinek o długości 980 mb.

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica

 

Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 185 915,80 zł a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 16.07.2008 roku.

 

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

 

1. Oferta Nr 3 Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt , łączna punktacja 100 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone 2 oferty:

- Oferta Nr 1 - Przedsiębiorstwo –Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski, Oś. Sikorskiego 25, 28-100 Busko Zdrój

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

- Oferta Nr 2 - WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych, Czesław Sztuk Suchowola 74 a, 28-130 Stopnica

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu  zostali wykluczeni 2 wykonawcy.

 

1 - Przedsiębiorstwo –Produkcyjno – Usługowo - Handlowe „FARMER” Lesław Piotrowski, Oś. Sikorskiego 25, 28-100 Busko Zdrój.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

2 - WOD – GAZ Zakład Robót Inżynieryjno Transportowych, Czesław Sztuk Suchowola 74 a, 28-130 Stopnica

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

                                                                           Wójt Gminy Wiślica

                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak