Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-2/08 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-2/08
2008-04-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

OGŁOSZENIE

 

o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego

Udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Gmina Wiślica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl.

urzad@ug.wislica.pl

pn-pt 7.00-15.00

tel.               041...       

faks 041 379 21 28

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.ug.wislica.pl, bip.ug.wislica.pl.

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12:

- osobiście pobrać SIWZ w wersji „papierowej” lub w wersji przekazanej na nośniku danych (płyta CD),

- pocztą - w wersji „papierowej” lub w wersji przekazanej na nośniku danych (płyta CD).

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (inwestycyjnego) w kwocie  609 000, 00 PLN (słownie  sześćset dziewięć tysięcy  złotych ) oraz 1 112 000,00 PLN (słownie: jeden milion sto dwanaście tysięcy złotych ) przeznaczonego na  spłatę wcześniej zaciągniętych  kredytów i pożyczek, łączna kwota kredytu 1 721 000,00 PLN (słownie: milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych ). Okres karencji w spłacie kredytu – do 31.12.2008 r. Okres spłaty kredytu: od 31.01.2009 r. do 31.12.2015 r. według niżej określonego harmonogramu spłat rat kapitałowych płatnych do końca danego miesiąca:

 

 

M-c

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Rok

2012

Rok

2013

Rok

2014

Rok

2015

 

Styczeń

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Luty

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Marzec

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Kwiecień

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Maj

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Czerwiec

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Lipiec

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Sierpień

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

20 480

Wrzesień

20 480

20 480

 


Specyfikacja

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK