Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/07 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-7/07
2007-09-13
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych

 

Wiślica, dnia 13.09.2007 roku.

 

Numer sprawy OR-341-7/07

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „dostawę  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2007/2008 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”. Numer sprawy OR-341-7/07

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 163, poz. 1164 z p. zm.) Gmina Wislica zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

 

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wislica

www.ug.wislica.pl.

urzad@ug.wislica.pl  

Godziny urzędowania od pn-pt 7:00-15:00  

 

II. Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

 

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:

    www.ug.wislica.pl  

  

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: w wersji "papierowej" w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12  od  poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 - 15:00.

 

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia dotyczy:

- Dostawa oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2007/2008 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy.

 

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Określenie części zamówienia:

Zadanie Nr 1:

Dostawa oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki nie większej niż 0,5% na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000 litrów.

 

Zadanie Nr 2:

Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy w ilości:

            - węgiel orzech I - o wartości 30 000 Kcl ilość 50 ton,

            - miał węglowy - o wartości   22 000 Kcl ilość 50 ton.

 

 

 

Wspólny  Słownik  Zamówień: (CPV)

23122100-9

10000000-3

 

 

V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

 

VI. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia - sezon grzewczy 2007/2008 tj. od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2008 roku.

 

VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

  

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

A. złożenie formularza ofertowego - wypełniony i podpisany przez wykonawcę -  załącznik Nr 1,

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 

B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - załącznik Nr 2.

B.5) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym - koncesja na obrót paliwami ciekłymi na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym zwanym dalej "zamówieniem",

 

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

c.1) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom lub usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawcy winni wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat wykonali co najmniej dwie dostawy odpowiadające zakresem przedmiotowemu zamówieniu z wykorzystaniem załącznika Nr 3, w tym:

1. w przypadku składania oferty na zadanie Nr 1 dostawa oleju opalowego należy wykazać 

 - dwie  dostawy o wartości minimum 50% ceny ofertowej brutto,

2. w przypadku składania oferty na zadanie Nr 2 dostawa węgla kamiennego lub miału

- dwie  dostawy o wartości minimum 50% ceny ofertowej brutto,

3. w przypadku składania oferty na zadanie Nr 1 i zadanie Nr 2 należy wykazać po dwie dostawy oleju opałowego oraz węgla kamiennego lub miału o wartoś minimum 50% ceny ofertowej brutto.

 

D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.3),  składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

 

  -Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „E" zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. „E".  

 

 

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:

 

E.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

 

  - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie  

 

 

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

VIII. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

CENA - 100%

 

X. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 21.09.2007 roku do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego tj; Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica  pok. Nr 9 (sekretariat)

 

XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 21.09.2007 roku do godz. 8:10 w siedzibie zamawiającego tj; Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica  pok. Nr 13.

 

XII. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. od dnia 21.09.2007 roku

                           

XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej

 

XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia:166466-2007 data zamieszczenia: 13.09.2007 roku.

 

 

 

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK