Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-7/07

OG?OSZENIE

Wislica, dnia 04.10.2007 roku.

Numer sprawy: OR-341-7/07

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-7/07 Nazwa zadania: „Dostawa  oleju  opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2007/2008 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wiślica informuje, że: w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Nazwa wybranego wykonawcy (firma),

 

Na Zadanie Nr 1: - Stację Paliw „Angielscy” sp.j, Małgorzata Angielska-Ślusarska, Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26-020 Chmielnik

Dostawa oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki nie większej niż 0,5% na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Gimnazjum w Wiślicy oraz Muzeum w ilości 100 000 litrów

- Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 252 174,00  zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

Na Zadanie Nr 2: - Handel Węglem Transport Towarowy, Ryszard Cham, Swoszowice 23, 28-506 Czarnocin

Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy w ilości - węgiel orzech I - o wartości 30 000 Kcl ilość 50 ton, miał węglowy - o wartości                22 000 Kcl ilość 50 ton

- Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 38 500,00  zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

 - Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

- W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

            1)  Na Zadanie Nr 1: - Stację Paliw „Angielscy” sp.j, Małgorzata Angielska-Ślusarska,   Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski, Śladków Mały, 26-020 Chmielnik - dostawa        oleju opałowego lekkiego

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt.,  łączna punktacja 600 pkt.

           

            2) Na Zadanie Nr 2: - Handel Węglem Transport Towarowy, Ryszard Cham, Swoszowice           23, 28-506 Czarnocin - dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt.,  łączna punktacja 600 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

                                                                                             

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                        mgr inż. Stanisław Krzak