Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/07 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-6/07
2007-08-02
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych

 

Znak: Or. 341-6/07

 

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA ROBOTY BUDOWLANE

O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

ustawy prawo zamówień publicznych

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Wiślica

ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

II. TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA

Roboty budowlane

IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU

W sprawach proceduralnych:

Jacek Balicki – tel. (041) 3792106 w.23

W sprawach merytorycznych:

Waldemar Błachut tel. (041) 3792106 w. 32 – drogi powodziowe,

Andrzej Siemieniec tel. (041) 3792106 w. 33 – drogi dojazdowe do pól.

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Telefaks

Ewa Czerw tel. (041) 3792106 (sekretariat)

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Drogą elektroniczną

Marek Gaweł tel. (041) 3792106 w. 24

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

 

V. WARUNKI UZYSKANIA SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.ug.wislica.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.

Ponadto istnieje możliwość osobistego pobrania SIWZ w wersji „papierowej” w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12 od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 – 15:00.

VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:

I). odbudowie dróg powodziowych gminnych w miejscowości Skotniki Dolne - Folwark - Białe - Kobylniki oraz Koniecmosty w tym:

 

1) Odbudowa drogi gminnej powodziowej nr 004385 w miejscowości Skotniki Dolne- Folwark - Białe - Kobylniki na długości 250 m od km1+594 do km 1+844 i szerokości korony drogi 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy:

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

- Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5-63 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. 15 cm.

- Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm

- obustronne wzmocnienie i wyrównanie poboczy kruszywem kamiennym zagęszczonym mechanicznie o grubości 10 cm szerokość pobocza 0,25m

 

2) Odbudowa drogi gminnej powodziowej nr 004382T, działka nr 531 w miejscowości Koniecmosty na od km 0+390 do km 1+390 na długości 1000 m i szerokości jezdni 3,5 m

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

- Koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni.

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr..10 cm.

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu.

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.10 cm po zagęszczeniu

 

II). Przebudowa dróg dojazdowych do pól i łąk na terenie gminy Wiślica w miejscowości Skotniki Górne i Szczerbaków w tym:

1). Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Skotniki Górne na długości 450 m i szerokości 3m od km 0+000 do km 0+450

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

- Warstwa odsączająca - piasek gr 10 cm.

- Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego - warstwa dolna gr 15 cm.

- Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego - warstwa górna gr. 7 cm.

- Wałowanie.

 

2). Przebudowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Szczerbaków na długosci 245 m i szerokości 3 m od km 0+000 do km 0+ 245

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe.

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

- Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego - warstwa dolna gr. 15 cm.

- Wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego - warstwa górna gr. 7 cm.

- Wałowanie.

Szczegółowy zakres zawiera ksiązka przedmiarów stanowiąca załącznik Nr 8 do specyfikacji.

 

Kody CPV : 45 000 000-7 - Roboty budowlane,

45 200 000-9

45 230 000-8

45 233 000-9

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin zakończenie robót do dnia 31.10.2007 r.

 

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
  • złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
  • spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ wymagania,
  • spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.

 

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:

a) złożenie formularza ofertowego – załącznik Nr 1 do SIWZ,

b) złożenie formularza cenowego – załącznik Nr 2 do SIWZ,

c) złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3 do SIWZ,

d) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych potwierdzonych:

- złożeniem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę,

e) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzonego:

- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie wymagany jest w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie – załącznik Nr 6 do SIWZ.

Wymagane jest wykazanie co najmniej trzech robót budowlanych odpowiadające rodzajem i wartością przedmiotowemu zamówieniu tj. wykonanie dróg w tym:

- dwie drogi o nawierzchni mineralno –asfaltowych,

- jedna droga o nawierzchni z kruszyw łamanych.

- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ.

Wymagane jest wykazanie kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg, do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.

- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca mający na celu potwierdzenie warunku że wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. załącznik nr 5 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.

 

X. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

XI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. KRYTERIA OCENY OFERT

CENA 100%

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. nr 9 (sekretariat) do dnia 22.08.2007r. do godz. 8.00.

XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT

Dnia 22.08.2007r. do godz. 8.10, pok. nr 13

XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wynosi 30 dni, tj. od dnia 22.08.2007 roku

XVI. DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE

Numer ogłoszenia: 133549 - 2007; data zamieszczenia: 02.08.2007

 

 

 

Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Wiślica dnia 02 sierpnia 2007 roku

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK