Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Numer sprawy : OR-341-6/07

2007-08-02
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 22.08.2007 roku.

Numer sprawy: OR-341-6/07

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-6/07 Nazwa zadania: „Odbudowa dróg powodziowych gminnych w miejscowości Skotniki Dolne – Folwark –Białe Kobylniki i Koniecmosty oraz przebudowa dróg dojazdowych do pól                   w miejscowościach Skotniki Górne i Szczerbaków”

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wiślica informuje, że: w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy, Ul. Nadstawie 26b,

28-220 Oleśnica

 - Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 229 048,90  zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

 

 - Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

- W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

            1)  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych Spółka z o.o., Ul. Racławicka 41b, 32-                  200 Miechów,

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 99,32 pkt.,  łączna punktacja 496,6 pkt.

            2) Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych „WOD-GAZ”, Suchowola 74 a, 28-130                                    Stopnica,

Ocena punktowa w kryterium ceny – 86,76 pkt.,  łączna punktacja 433,80 pkt.

           

            3) Spółdzielnia Rzemieślnicza w Oleśnicy,Ul. Nadstawie 26b, 28-220 Oleśnica,

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt.,  łączna punktacja 500 pkt.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

 

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak