Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/07 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-5/07
2007-07-24
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Znak: Or. 341-5/07

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
NA ROBOTY BUDOWLANE
O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
MNIEJSZEJ NIŻ KWOTA OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Wiślica działając na podstawie pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
www.ug.wislica.pl
e-mail: urzad@ug.wislica.pl
II. TRYB POSTĘPOWANIA
Przetarg nieograniczony
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA
Roboty budowlane
IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
W sprawach proceduralnych:
Marek Gaweł tel. (041) 379-21-06 w.24
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

V. WARUNKI UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.ug.wislica.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
Ponadto istnieje możliwość osobistego pobrania SIWZ w wersji „papierowej” w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12 od poniedziałku do piątku, w godz. 07:00 – 15:00.
VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie dachu nad prezbiterium Bazyliki w Wiślicy w skład zakresu robót wchodzi:
- rozebranie pokrycia dachowego z dachówki ,
- prowizoryczne zabezpieczenie połaci dachowej folią,
- rozebranie elementów więźby dachowej - ołacenie dachu,
- wywiezienie gruzu,
- ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii,
- impregnacja grzybobujcza krawędziaków,
- impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat,
- pokrycie dachówką romańską L-25,
- przełożenie gąsiorów ceramicznych,
- montaż grzebienia okapu,
- wykonanie płyt pomostowych komunikacyjnych,
- wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew lub jętka, murłaty i podwaliny
Szczegółowy zakres zawiera ksiązka przedmiarów stanowiąca załącznik Nr 6 do specyfikacji.

Kody CPV : 45212360-7, 45212361-4

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający w terminie do 7 dni od podpisania umowy przekaże Wykonawcy teren budowy Termin zakończenie do dnia 31.10.2007 r.

IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,
- spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ wymagania,
- spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.

2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ,
b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę,
c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzonego:
- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania -załącznik nr 5 do SIWZ.
Wymagane jest wykazanie wykonania minimum co najmniej dwóch robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potwierdzone:
- sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 4 do SIWZ.
Wymagane jest wykazanie:
co najmniej jednej osoby, która posiada uprawnienia budowlane i co najmniej 2 letnia praktykę budowlaną przy obiektach zabytkowych – dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia oraz w/w praktykę.

W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.


X. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
XI. WADIUM
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA 100%
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Urząd Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica pok. nr 9 (sekretariat) do dnia 14.08.2007r. do godz. 8.00.
XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT
Dnia 14.08.2007r. do godz. 8.10, pok. nr 13
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Wynosi 30 dni, tj. od dnia 14.08.2007 roku
XVI. DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE
Numer ogłoszenia: 125509 - 2007; data zamieszczenia: 24.07.2007

Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
mgr Jacek Balicki

Wiślica dnia 24 lipca 2007 roku
 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK