Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Numer sprawy : OR-341-5/07

 
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 16.08.2007 roku.

Numer sprawy: OR-341-5/07

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-5/07 Nazwa zadania:    „Remont dachu nad prezbiterium Bazyliki w Wiślicy”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wiślica działa na podstawie pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej P.W. Narodzenia NMP w Wiślicy informuje, że: w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

 - Nazwa wybranego wykonawcy (firma), Firma Usługowo-Handlowa „SKORPION”, ul. Studencka 3/4, 31-116 Kraków

 

 - Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 100 994,36 zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

 - Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

 

 - W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

            1)  Firma Usługowo-Handlowa „SKORPION” ul. Studencka 3/4, 31-116 Kraków

 

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt.,  łączna punktacja 600 pkt.

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

 

Środki ochrony prawnej

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak