Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - Numer sprawy : OR-341-4/07 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-4/07
2007-07-12
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Znak: Or. 341-4/07
OGŁOSZENIEO PRZETARGU NIEOGRANICZONYMNA ROBOTY BUDOWLANEO USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTA OKREŚLONA W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I. ZAMAWIAJĄCY:Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślicawww.ug.wislica.pl e-mail:
II. TRYB POSTĘPOWANIAPrzetarg nieograniczony
III. RODZAJ ZAMÓWIENIARoboty budowlane
IV. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU
W sprawach proceduralnych:Marek Gaweł tel. (041) 379-21-06 w.24    
W sprawach merytorycznych: Waldemar Błachut tel. (041) 379-21-06 w.32
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00
V. WARUNKI UZYSKANIA SIWZ
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego www.ug.wislica.pl od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wszczęciu postępowania na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.Ponadto istnieje możliwość osobistego pobrania SIWZ w wersji „papierowej” w cenie 60 złotych brutto lub w wersji przekazanej na nośniku danych (płyta CD) w cenie 5 zł brutto w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 12 lub za zaliczeniem pocztowym. Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu w poniedziałek – piątek, w godz. 07:00 – 15:00.
VI. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Projekt: “Stworzenie miejsc integracji we wsi Skorocice”współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach Priorytetu ,,Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 – ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
.Kod CPV i nazwa:
KOD CPV OPIS ROBÓT
451 00000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
4511 0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
451 11 000-8 45112000-5 45113000-2 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Roboty w zakresie usuwania gleby Roboty na placu budowy
45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ l WODNEJ
4521 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
4521 1000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45223000-6 Konstrukcje
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231 000-545232000-2 45233000-9 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH
4531 0000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4531 1000-045314000-1 45316000-5 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego
45341 000-9 45342000-6 Wznoszenie płotów Wznoszenie ogrodzeń
77300000-3 USŁUGI ROLNICZE
7731 0000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
7731 1000-3, 77312000-0, 77313000-7, 77314000-4, 77315000-1 Usługi utrzymania ogródków zielonych Usługi usuwania chwastów Usługi utrzymywania parków Usługi utrzymywania gruntów Usługi w zakresie siewu
77300000-3 USŁUGI OGRODNICZE
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych.
4511129-4 Zagospodarowanie terenu
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
VII. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
I. REMONT ZBIORNIKA WODNEGO ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ZBIORNIKA ORAZ UPORZĄDKOWANIE TERENU REZERWATU
1 Remont zbiornika wodnego i dopływu. Uporządkowanie terenu rezerwatu. Usunięcie zakrzaczeń i wykoszenie części rezerwatu,
2 Budowa mola,
3 Ciąg pieszy Urządzenie plaży – piasek,
4 Ogrodzenie zbiornika wodnego.
5 Parking6 Remont studni,
7 Remont przystanku .
II. ROBOTY REMONTOWO BUDOWLANE ŚWIETLICY
1 Remont budynku świetlicy.
III. ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ ŚWIETLICY
1 Boisko sportowe wraz z ciągami pieszymi,
2 Plac zabaw,
3 Ogrodzenie świetlicy
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowychi wariantowych.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej, ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania zamówienia : rozpoczęcie w ciągu 7 dni od dat zawarcia umowy, zakończenie do dnia 15.04.2008 r.
 IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,- złożą formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami,- spełniają określone ustawą Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ wymagania,- spełniają wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a wynikające z innych ustaw.
2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest:
a) złożenie oświadczenia potwierdzającego spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2 do SIWZ,
b) posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych potwierdzonych:
- złożeniem aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę,- złożeniem aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone przez każdego wykonawcę,
c) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia potwierdzonego:
 - sporządzonym i załączonym do oferty wykazem wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie -załącznik nr 4 do SIWZ. Wymagane jest wykazanie wykonania minimum co najmniej trzech robót budowlanych tożsamych z przedmiotem zamówienia, których przedmiotem była:
- budowa lub remont budynku o wartości minimum 30% ceny ofertowej netto,- była budowa lub remont budowli hydrotechnicznej lub obiektu budowlanego melioracji wodnej o wartości minimum 10% ceny ofertowej netto,
- była budowa lub remont parkingu o wartości minimum 5% ceny ofertowej netto. Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazaniem się co najmniej jedną robotą z każdego wyżej wymienionego rodzaju.Zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów potwierdzających, że wykazana robota została wykonana należycie. Dokumentami potwierdzającymi wykonanie należyte wykazanej roboty są: referencje wraz z protokołem odbioru robót.W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
d) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia potwierdzone: - sporządzonym i załączonym do oferty wykazem osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - załącznik nr 5 do SIWZ.
Wymagane jest wykazanie:
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń,
- kierownika robót, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.
Do wykazu należy załączyć kopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych oraz ważne na dzień składania ofert kopie zaświadczeń o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
e) znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia potwierdzone:
- sprawozdaniem finansowym, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, złożą informację określającą obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem na załączniku nr 3 do SIWZ, - za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe tj. 2004, 2005, 2006, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.
Wymagane jest wykazanie obrotu łącznie za ostatnie 3 lata obrotowe lub za okres prowadzenia działalności jeżeli jest krótszy w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ¬dy podmiot.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
- informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości nie mniejszej niż 50% oferowanej ceny brutto lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 50% oferowanej ceny brutto, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ¬dy podmiot.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
- polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości niemniejszej niż cena ofertowa brutto.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie właściwe dokumenty muszą być złożone przez każ¬dy podmiot.
W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek mogą spełniać łącznie.
X. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
XI. WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest, pod rygorem odrzucenia oferty, do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł, ( słownie: dziesięć tysięcy złoty)
2. Wadium należy wnieść najpóźniej do upływu terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust.6 ustawy.
3. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
5. W wypadku składania wadium pieniężnego należy je wpłacić na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju/Oddział w Wiślicy 48848000042002006002840001, wadium w pozostałych formach należy złożyć w Kasie Urzędu Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok. 2 (parter).
6. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
7. Do pozostałych spraw związanych z wadium stosuje się stosowne przepisy ustawy.
XII. KRYTERIA OCENY OFERT
CENA 100%
XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Siedziba Zamawiającego, pok. nr 9 (sekretariat) do dnia 02.08.2007r. do godz. 8.00.
XIV. TERMIN OTWARCIA OFERT
Dnia 02.08.2007r. do godz. 8.10, pok. nr 13
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 Wynosi 30 dni, tj. do dnia 01.09.2007r.
XVI. DATA ZAMIESZCZENIA OGŁOSZENIA W BIULETYNIE
12.07.2007r. pod numerem 117289-2007.
 
                                                                       Wójt Gminy Wiślica
                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak
 Wiślica dnia 12 lipca 2007 roku

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK