Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIK - Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. - Numer sprawy : OR-341-4/07

2007-07-12
OG?OSZENIE

Wislica, dnia 23.08.2007 roku.

Numer sprawy: OR-341-4/07

 

 

OGŁOSZENIE

 

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: OR-341-4/07 na projekt: “Stworzenie miejsc integracji we wsi Skorocice”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, w ramach Priorytetu ,,Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”, Działanie 2.3 – ,,Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych Gmina Wiślica informuje, że: w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Nazwa wybranego wykonawcy (firma), Zakład Robót Inżynieryjno –Transportowych „WOD-GAZ” Czesław Sztuk, Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

 - Uzasadnienie wyboru: Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż niniejsza oferta przedstawia najniższa cenę, tj. 677 349,31zł brutto a w związku z powyższym przedstawia  najkorzystniejszy bilans (została przyznana maksymalna liczba  punktów w oparciu o kryteria przyjęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) i  została uznana za najkorzystniejszą.

 

 - Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

 

- W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty których ocena punktowa w kryterium ceny oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

1Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego i Ochrony Środowiska BUSKOPOL sp z o.o

Ul Kilińskiego 41, 28-100 Busko Zdrój

            Ocena punktowa w kryterium ceny – 91,31 pkt.,  łączna punktacja 456,55 pkt.

           

2) Zakład Robót Inżynieryjno – Transportowych „WOD-GAZ”, Suchowola 74 a, 28-130                                 Stopnica,

Ocena punktowa w kryterium ceny – 100 pkt.,  łączna punktacja 500 pkt.

           

           

2.Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu została odrzucona jedna oferta- Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica 21, 28-100 Busko Zdrój

Podstawą odrzucenia oferty wykonawcy jest art. 24, ust 4  i art. 89, ust 1, pkt 5– ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu został wykluczony jeden wykonawca - Zakład Remontowo-Budowlany Andrzej Olesiński, Wolica 21, 28-100 Busko Zdrój.

Podstawą wykluczenia wykonawcy jest art. 24, ust 2, pkt 3 – ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r, Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Wykonawca nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.   

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z p. zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej" wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

 

                                                                                             

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica

                                                                                      mgr inż. Stanisław Krzak