Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-3/07 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-3/07
2007-06-08
Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO

Znak sprawy OR-341-3/07

Wiślica, dnia 08.06.2007 roku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

Odbudowa dróg gminnych w miejscowościach  Skotniki Dolne-Folwark – Białe - Kobylniki oraz Koniecmosty

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Wiślica

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45 000 000-7 - Roboty budowlane,

45 200 000-9

45 230 000-8

45 233 000-9

 

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na odbudowie dróg powodziowych gminnych w miejscowości Skotniki Dolne – Folwark-Białe- Kobylniki oraz Koniecmosty.

1) Odbudowa drogi gminnej nr 004385 w miejscowości Skotniki Dolne- Folwark – Białe -Kobylniki od km 1+594 do km 1+994 na długości 400 m i szerokości korony drogi 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy, w tym:

1. odbudowa drogi powodziowej na długości 250 m od 1+594 do km 1+844,

2. odbudowa drogi gminnej na długości 150 m od 1+844 do km 1+994,

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.

- Wzmocnienie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5-63 mm zagęszczonym mechanicznie o gr. 15 cm.

- Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową w ilości 50 kg/m2 standard II.

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm

- obustronne wzmocnienie i wyrównanie poboczy kruszywem kamiennym zagęszczonym mechanicznie o grubości 10 cm szerokość pobocza 0,25m

 

 

2) Odbudowa drogi gminnej powodziowej nr 004382T, działka nr 531 w miejscowości Koniecmosty na od km 0+390 do 0+990 na długości 600 m  i szerokości jezdni 3,5 m

Zakres zamówienia zawiera:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym.

- Koryta wykonane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni.

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr..10 cm.

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm po zagęszczeniu.

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.10 cm po zagęszczeniu

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia 30 września 2007 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 18.06.2007 roku do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 18.06.2007 roku o godz. 8:10.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. od dnia 18.06.2007 roku    

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.............................

 

 

                                                                                           Wójt Gminy Wiślica

                                                                                       mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

 

 

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK