Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-15/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-15/06
2006-10-18
Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO

Znak sprawy: OR - 341/15/06

Wiślica, dnia 18.10.2006 roku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wiślica w sezonie  zimowym 2006/2007

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Wiślica

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2)  Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

90212000-6 Usługi odśnieżania
90213000-3 - Usługi usuwania oblodzeń

 

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Wiślica w sezonie zimowym 2006/2007 w tym:

- wykonanie mieszanki (piasek + sól) zgodnie z obowiązującymi normami wraz z dowozem i rozładunkiem we wskazanym miejscu na terenie gminy Wiślica,

- odśnieżanie dróg samochodem z pługiem,

- odśnieżanie  dróg przy użyciu sprzętu typu równiarka lub równorzędnego,

- bieżące utrzymanie stromych podjazdów na długości 600 mb w miejscowościach Wawrowice i Jurków poprzez ręczne bądź mechaniczne posypywanie piaskiem.

 

Przewidywane szacunkowe wielkości poszczególnych elementów zamówienia:

wykonanie mieszanki – 110 ton,

- odśnieżanie dróg samochodem z pługiem – 700 km,

- odśnieżanie dróg równiarką  - 60 godz,

- utrzymanie podjazdów  2 szt x 5 miesięcy

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2006/2007

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 25.10.2006 roku do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 25.10.2006 roku o godz. 8:10.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 23.11.2006 roku    

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.............................

 

 

                                                                                Wójt Gminy Wiślica

                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK