Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartosci przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-14/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-14/06
2006-10-02
Przetarg nieograniczony o wartosci przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO

OR - 341/14/06

Wiślica, dnia 02.10.2006 roku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

 

 

nazwa zamówienia:

 

Odbudowa dróg w miejscowości Brzezie, Gluzy, Hołudza, Łatanice.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Wiślica

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Roboty budowlane

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233220-7 - roboty drogowe,

45233220-72 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

 

1. Droga w miejscowości Brzezie na długości 85 m i szerokości 4 m z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 0,50 m:

 

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na długości 85 m

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 85 m i szerokości 4 m,

3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr 15 cm i długości 85 m,

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i długości 85 m,

5. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 50 cm na długości 85 m.

 

2.Droga w miejscowości Gluzy na działce o Nr ewidencyjnym 241,366 na długości 50 m i szerokości 3,5 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 25 cm:

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - na długości 50 m.

 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 50 m,
 2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i długości 50 m
 3. Wykonanie nawierzchni z destruktu na długości 50 m
 4. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 25 cm na długości 50 m . 

 

3. Droga w miejscowości Gluzy na działce o Nr ewidencyjnym 225, 236 na długości 320 m i szerokości 3 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 25 cm:

 

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - na długości 320 m.

 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 320 m,
 2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i długości 320 m
 3. Wykonanie nawierzchni z destruktu na długości 320 m
 4. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 25 cm na długości 320 m . 

 

4. Droga w miejscowości Hołudza na działce o Nr ewidencyjnym 287 na długości 150 m i szerokości 3 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 50 cm:

 

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - na długości 150 m.

 1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości 150 m,
 2. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm i długości 150 m
 3. Wykonanie nawierzchni z destruktu na długości 150 m
 4. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 50 cm na długości 150 m .

 

5.  Droga w miejscowości Łatanice na działce o Nr ewidencyjnym 449 na długości 70 m i szerokości 3 m wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 30 cm.

 

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - na długości 70 m.

 1. Koryta wykonane mechanicznie gł 10 cm na długości 70 m,
 2. Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm na długości 70 m,
 3. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 15 cm i długości 70 m,
 4. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr. 10 cm na długości 70 m
 5. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i długości 70 m,
 6. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 30 cm na długości 70 m .

 

6. Droga w miejscowości Łatanice na działkach o Nr ewidencyjnych 594, 697 o długościach 295 m, 160 m, 50 m i szerokości 3 m  wraz z obustronnym uzupełnieniem poboczy o szerokości 30 cm w tym:

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym na długości 295 m, 160 m, 50 m,

2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża na długości na długości 295 m, 160 m, 50 m i szerokości 3 m,

3. Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o gr 15 cm i długości na długości 295 m, 160 m, 50 m,

4. Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm i na długości 295 m, 160 m, 50 m

5. Obustronne uzupełnienie poboczy tłuczniem o średniej grubości warstwy 3 cm i szerokości 50 cm na długości na długości 295 m, 160 m, 50 m.

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany termin wykonania zamówienia 30 listopad 2006 roku.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w pkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100 %

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 09.10.2006 roku do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 09.10.2006 roku o godz. 8:10.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 07.11.2006 roku    

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.............................

 

 

                                                                                Wójt Gminy Wiślica

                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK