Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR.341-9/06 (wynik)

Numer sprawy : OR.341-9/06
2006-08-08
Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60 000 EURO

Wiślica, dnia  08.08.2006 roku.

 

Znak: OR-341-9/06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa

 

Nazwa zamówienia:

Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2006/2007

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Gmina  Wiślica

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od pn-pt 7:00-15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: bip.ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl.  

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o

możliwości składania ofert częściowych:

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2006/007 r na trasach według zadań:

 

Zadanie nr 1

 

Trasa nr 1:  Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km ilość dzieci na trasie:

- Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 24 osoby,

- Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych - 33 osoby,

- Przewóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum -80 osoby, (docelowo).

 

Trasa nr 2:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km ilość dzieci na trasie docelowo  - 54 osób.

- Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudzy - 29 osoby

- Przewóz dzieci z miejscowoś Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym- 22 osób

 

 

Zadanie nr 2:

 

Trasa:   Brzezie (centrum wsi), Aleksandrów (dojazd do Pana Lasaka) , Wiśniówki (obo przetwórni), Wiślica - długość trasy około12 km ilość dzieci na trasie 20 osób.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

 

Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 60117000-1

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia, realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu roku szkolnego 2006/2007 to jest od 01.09.2006 r. do 22.06.2007 r

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Spełnili wymagania określone w SIWZ.

b) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

c) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymaga się wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena  

100

 

10) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat do dnia 2006-08-16 do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

  w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica Okopowa 8

28-160 Wiślica

Pokój 13 dnia 16.08.2006 roku o godz. 8:10.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-09-14

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

..............................

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

..............................                                                Wójt Gminy Wislica

                                                                           mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK