Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-8/06 (wynik)

Numer sprawy : OR. 341-8/06
2006-07-19
Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO

Znak: OR. 341-8/06

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługa

 

Nazwa zamówienia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu dla Gminy Wiślica.

 

1) Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, www.ug.wislica.pl, , pn-pt 7.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości przedmiotu zamówienia poniżej 60000 EURO.

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00. Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.wislica.pl.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa udzielenia długoterminowego kredytu: inwestycyjnego w kwocie 1 138 000, 00 PLN (słownie milion sto trzydzieści osiem tysięcy złotych) oraz 588 000,00 PLN (słownie: pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) przeznaczonego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych w 2006 roku, łączna kwota kredytu 1 726 000,00 PLN (słownie: milion siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych). Okres karencji w spłacie kredytu – do 31.12.2006 r. Okres spłaty kredytu: od 31.01.2007 r. do 31.12.2011 r. według niżej określonego harmonogramu spłat rat kapitałowych płatnych do końca danego miesiąca:

 

M-c

Rok 2007

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

Styczeń

28800

28800

28800

28800

28800

Luty

28800

28800

28800

28800

28800

Marzec

28800

28800

28800

28800

28800

Kwiecień

28800

28800

28800

28800

28800

Maj

28800

28800

28800

28800

28800

Czerwiec

28800

28800

28800

28800

28800

Lipiec

28800

28800

28800

28800

28800

Sierpień

28800

28800

28800

28800

28800

Wrzesień

28800

28800

28800

28800

28800

Październik

28800

28800

28800

28800

28800

Listopad

28800

28800

28800

28800

28800

Grudzień

28800

28800

28800

28800

26800

Razem

345600

345600

345600

345600

343600

 

 

Oprocentowanie zmienne w stosunku do wartości niespłaconego kapitału – kredyt będzie oprocentowany w oparciu o stawkę WIBOR 1M w wysokości wskazanej w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), powiększony o stałą marżę banku przedstawioną w ofercie. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy o kredyt. Odsetki płacone miesięcznie w terminie wskazanym w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). Forma zabezpieczenia: weksel in blanco, deklaracja wekslowa.

Terminy uruchomienia kredytu w transzach (termin, kwota) i postawienia do dyspozycji zamawiającego: I transza – 02.08.2006 r., kwota – 400 000 PLN, II transza – 31.08.2006 r., kwota – 550 000 PLN, III transza – 30.09.2006 r., kwota – 776 000 PLN.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do określenia innych terminów i kwot transz, zmiany nie stanowią podstawy do naliczania dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niżej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy o kredyt oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu i nie pobierane będą żadne opłaty i prowizje z tego tytułu. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Usługi udzielania kredytu - 66130000-0. Nie przewiduje się możliwości składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2011r.

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień; Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4, nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny, który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,

8) Informacja na temat wadium: 1500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych).

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

10) Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Sekretariat - pokój nr 9 - I piętro, do dnia 2006-07-26 do godz. 7:30.

11) Miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie zamawiającego Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica, Pokój nr 13 dnia 2006-07-26 o godz. 8:00.

12) Termin związania ofertą okres 30 dni , tj. do dnia 2006-08-24.                           

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy.

14) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy.

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna - nie dotyczy.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK