Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR. 341-6/06 (wynik)

Numer sprawy : OR. 341-6/06
2006-06-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana

Nazwa zamówienia:

Remont dachu nad zakrystią i wejściem do podziemi Bazyliki w Wiślicy

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica działając na podstawie pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  Narodzenia NMP w Wiślicy.

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.ug.wislica.pl, www.ug.wislica.pl.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane - Remont dachu nad zakrystią i wejściem do podziemi Bazyliki w Wiślicy

Szczegółowy zakres określa książka przedmiarów specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212360-7, 45212361-4

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

31 październik 2006 roku

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

a) Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

- Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

- Spełnili wymagania określone w SIWZ.

b) Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,

   - nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,

   - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

   - złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

   - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,          

   - nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,

c) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:

  - niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

  - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,

  - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

  - który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,

 

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Nazwa kryterium

100

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 2006-06-27 do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 27 czerwca 2006 roku o godz. 8:05.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-26    

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK