Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-4/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-4/06
2006-06-09
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZCUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

 

OR - 341/4/06

Wiślica, 2006-06-09

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

nazwa zamówienia:

Remont dachu nad zakrystią i wejściem do podziemi Bazyliki w Wiślicy

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica działając na podstawie pełnomocnictwa Parafii Rzymskokatolickiej p.w.  Narodzenia NMP w Wiślicy.

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane - Remont dachu nad zakrystią i wejściem do podziemi Bazyliki w Wiślicy

Szczegółowy zakres określa książka przedmiarów specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Wspólny Słownik Zamówień: 45212360-7, 45212361-4 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

31 październik 2006 roku

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena-waga 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Nie wymaga się wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Nazwa kryterium

100

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 19 czerwca 2006 roku do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 19 czerwca 2006 roku o godz. 8:10.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 18 lipca 2006 roku

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.............................

 

 

 

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK