Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PODATEK ROLNY (FB)

Podmiot

Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub z spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową.

Przedmiot

I. grunty:
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków,
- pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,
- pozostałe,
II. budynki lub ich części:
- mieszkalne,
- związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym,
- zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
- pozostałe,
III. budowle

Termin powstania
2005-01-01

Podstawa prawna

Art. 5 ust. 1, 2, 3 i 4 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami).
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. nr 51, poz. 804).

Terminy opłat
Osoby fizyczne - płacą podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach:
- do 15.03,
- do 15.05,
- do 15.10,
- do 15.11
Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej: - płacą podatek w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 

Wysokość opłat

Stawki podatku od nieruchomości od 1 m2 powierzchni użytkowej wynoszą rocznie:
1)od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków-0,66 zł,
b)pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych-3,52 zł,
c)pozostałych-0,02 zł,
2)Od budynków lub ich części:
a)mieszkalnych-0,35 zł,
b)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej-16,00 zł,
c)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym-8,37 zł,
d)zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych-3,61 zł,
e)pozostałych-5,50 zł,
3)od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7.

Uwagi:
Dokument doc.
Uchwała Nr XXIII/147/2004 Rady Gminy w Wiślicy z dnia 15 grudnia 2004 r.