Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60000 EURO - Numer sprawy : OR-341-5/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-5/06
2006-06-09
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60000 EURO

OR - 341/5/06

Wiślica, 2006-06-09

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

 

nazwa zamówienia:

 

ODBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 004376T RELACJI GORYSŁAWICE, GÓRKI, BADRZYCHOWICE, KOPANIE I ODMULANIE ROWÓW W MIEJSCOWOŚCI KOBYLNIKI, GÓRKI.

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

  Gmina Wiślica

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

www.ug.wislica.pl

E-mail przetargi@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.wislica.pl

 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Roboty budowlane

 

1. Odbudowa drogi gminnej Nr 004376T relacji Gorysławice, Górki, Badrzychowice.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45233220-7 - roboty drogowe,

45233220-72 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Szczegółowy zakres zawiera:

1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie,

2. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie - ponad 10 cm,

3. Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy żwirowe,

4. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 10 cm- na zjazdach,

5. Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm.

Szczegółowy zakres określa  przedmiar oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

 

2. Kopanie i odmulanie rowów w miejscowości Kobylniki, Górki.

  1. Kopanie rowów z rozplanowaniem i odowozem ziemi na długości 1000 mb,

  2. Odmulanie rowów na średnią głębokość 30 cm z rozplanowaniem i odwozem nadmiaru ziemi na długości 1000 mb.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

30 sierpnia 2006 roku

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena-waga 100%

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Nazwa kryterium

100

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

Sekretariat do dnia 2006-06-19 do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

  w siedzibie zamawiającego

 Urząd Gminy w Wiślicy

Ulica, Okopowa 8

Kod 28-160  Miejscowość: Wiślica

pokój nr 13, dnia 19 czerwca 2006 roku o godz. 8:30.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-18    

                     

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

....................

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

nie przewiduje się

.............................

 

 

 

 

                                                                                   Wójt Gminy Wiślica

                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak

 

 


Specyfikacja :

ZOBACZ

Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK