Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-2/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-2/06
2006-03-08
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Wiślica, dnia 08.03.2006 roku.           

 

Znak sprawy: OR-341-2/06

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Opracowanie dokumentacji projektu technicznego budowlano-wykonawczego na sieć kanalizacyjną

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Opracowanie dokumentacji projektu technicznego budowlano-wykonawczego na sieć kanalizacyjną w miejscowościach: Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Wawrowice, Szczerbaków, Szczytniki

kod CPV –74.23.20.00-4

 

Szczegółowy zakres opracowania określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

wymagany termin wykonania zamówienia  12.06.2006 roku.                             

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena (koszt)

100 %

 

 

 

 

10)  Termin związania z ofertą 30 dni.  

                                              

11) Miejsce i termin składania ofert:

 

Urząd Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat

do dnia 24.03.2006 roku  do godz. 8:00

 

12) Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

pokój nr 13

 

dnia 24.03.2006 roku  o godz. 8:10.

 

 

Wójt Gminy Wiślica

 mgr inż. Stanisław Krzak                                        

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK