Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-1/06 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-1/06
2006-03-02
PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIŻEJ 60 000 EURO

Wiślica dnia, 02.03.2006 roku.

numer sprawy OR - 341-1/06

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

KOPANIE I RENOWACJA ROWÓW, USŁUGI KOPARKĄ, USŁUGI ZESTAWEM KOPARKĄ I SAMOCHODEM, RÓWNIARKĄ, ZAKUP KREGÓW, DOSTAWA KAMIENIA, DOSTAWA PIASKU, REMONT CZĄSTKOWY DRÓG.

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Kopanie i renowacja rowów, usługi koparką, usługi zestawem koparką i samochodem, równiarką, zakup kręgów, dostawa kamienia, dostawa piasku, remont cząstkowy dróg według poniższego opisu:

 

1. Kopanie rowów z rozplanowaniem i odwozem nadmiaru ziemi.

2. Renowacja (odmulanie) rowów z rozplanowaniem i odwozem nadmiaru ziemi.

3. Usługi:

a. koparką,

b. zestawem koparka i samochód,

c. równiarką

4. Zakup kręgów betonowych i dowóz w miejsca wskazane przez Zamawiającego o następujących przekrojach:

a. Ø 40

b. Ø 50

c. Ø 60

5. Dostawa kamienia / tłuczeń kamienny sortowany/ wraz z rozłożeniem i zagęszczeniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

6. Dostawa, rozplantowanie i zagęszczenie piasku  w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

7. Remont cząstkowy dróg grysami na emulsję asfaltową.

           

Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

 

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

kod CPV

- 60100000-9 - usługi transportu lądowego,

- 74231500-2 - usługi budowlane

- 14211000-3 - dostawy

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia 2006.12.31, z wyjątkiem dostawy piasku dla której termin wykonania zamówienia ustala się na dzień 31-05-2006 roku.

 

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena (koszt)

100 %

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat

 

do dnia 20.03.2005 roku  do godz. 7:50

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. od dnia 20.03.2005 roku.

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                         Wójt Gminy Wiślica

                                                                                                          mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK