Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-9/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-9/05
2005-10-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 60 000 EURO

                                                                                                           Wiślica, dnia 24.10.2005 roku

 

Znak: OR-341-9/05

                                                                                                            

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

 

Urządzenie terenów rekreacyjno – turystycznych w Wiślicy

 

ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej

na projekt realizowany w ramach

Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”

Priorytet  – Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

Działanie 2.3 – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina  Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

REGON    291010843                       NIP 655-184-01-01

www.ug.wislica.pl

e-mail urzad@ug.wislica.pl

 

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2004 R. NR 19 POZ. 177 ze zm.)
O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 60.000 EURO

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w cenie – 150 zł lub drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym.

 

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Urządzenie terenów rekreacyjno – turystycznych w Wiślicy

 

1.Urządzenie Placu z Figurą Męki Pańskiej:

2. Urządzenie placu z reliktami zabytkowego kościoła św. Marcina polegające na wykonaniu chodnika, montażu ławki parkowej i kosza oraz oznakowaniu tablicą informacyjną

3. Wykonanie zarysu murów zabytkowego kościoła św. Ducha wraz z montażem ławki parkowej i oznakowaniem tablicą informacyjną oraz utwardzenie części terenu

4. Urządzenie terenów rekreacyjno - sportowych na placu po PTTK:

- budowa estrady z drewna pokrytej gontem wraz z placem dla widowni z kostki brukowej i siedziskami z bali drewnianych oraz przyłączem energetycznym służącej organizacji imprez masowych dla miejscowej ludności oraz turystów odwiedzających Wiślicę

- budowa ,, Kurnej chaty" - wykonanie jak estrada, palenisko,miejsca do siedzenia, ławy wraz z przyłączem energetycznym

- urządzenie placu zabaw dla dzieci- huśtawki, zjeżdżalnie ,ławki, piaskownice oraz nasadzenie drzew i krzewów

- urządzenie boisk z miejscami dla widowni wykonanymi z bali drewnianych i placami rekreacyjnymi wyłożonymi kratami trawnikowymi ,,AREAL''

a)  mini piłka nożna,

b) piłka siatkowa,

c) koszykówka,

d) place rekreacyjne - wykonanie alejek  spacerowych

- przebudowę istniejącego parkingu, wraz z oznakowaniem tablicą informacyjną,

  • montaż złącza słupowego dla potrzeb Estrady i Kurnej Chaty ( przyłącze energetyczne)

 

- CPV – Roboty wiodące

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

4521350-4 Budynki o szczególnej wartości historycznej i architektonicznej

Ogólny zakres robót:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowywania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

 

- Zamawiający nie dopuszcza składanie  ofert częściowych.

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

      - Termin wykonania zamówienia do 30 września  2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

17 000 ,00( słownie: siedemnaście tysięcy zł)

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

                cena oferowana minimalna brutto

Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100%

                   cena badanej oferty brutto           

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w :

Urzędzie Gminy w Wiślicy,

ul. Okopowa 8,

28-160 Wiślica

SEKRETARIAT  pokój nr 9 ,  tel. fax (041)3792106.

 

Termin składania ofert upływa dnia 15 grudnia 2005 roku o godz.  8:00

 

11) termin związania ofertą

Wynosi  60 dni tj. od dnia 15 grudnia 2005 r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12)Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 24.10.2005 roku.

 

 

 

 

 

                                                                                                     Wójt  Gminy

                                                                                        mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK