Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-17/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-17/05
2005-10-21
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

 

Wiślica, dnia 21.10.2005 roku

Znak: OR-341- 17 /05                                                               

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:

 

        USŁUGI SZKOLENIOWE  Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO METODĄ CALLANA

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

działanie 2.1 ,, Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie”

pt. ,, Nabywanie nowych umiejętności i kwalifikacji mieszkańców gminy Wiślica”

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina  Wiślica

Ul Okopowa 8

28-160 Wiślica

REGON    291010843               NIP 655-184-01-01

www.ug.wislica.pl

e-mail urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 60.000 EURO

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 bezpłatnie.

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Usługi szkoleniowe z języka angielskiego metodą Callana

Szkolenie polegać ma w szczególności na:

- przeprowadzeniu 800 godzin szkolenia z języka angielskiego metodą Callana dla dwóch grup szkoleniowych ( każda po 400 godzin),

- każda grupa szkoleniowa będzie składać się z 10 osób,

- program szkolenia obejmuje naukę języka od podstaw,

- szkolenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych po dwie jednostki lekcyjne,

- czas jednej lekcji 50 minut.

CPV – 80428000-0 - oferowanie kursów językowych

- Zamawiający nie dopuszcza składanie  ofert częściowych.

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

      - Termin wykonania zamówienia do 31 sierpnia  2007r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

nie wymagane

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

                cena oferowana minimalna brutto

Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100%

                   cena badanej oferty brutto

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w :

Urzędzie Gminy w Wiślicy,

ul. Okopowa 8,

28-160 Wiślica

 SEKRETARIAT  pokój nr 9 ,  tel. fax (041)3792106.

Termin składania ofert upływa dnia   7 listopada 2005 roku o godz.  8.00

 

11) termin związania ofertą

Wynosi  30 dni

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

                                                                                

                                                                                              Wójt Gminy Wiślica

                                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK