Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-11/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-11/05
2005-09-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Znak OR-341-11/05                                              Wiślica, dnia 01.09.2005 roku.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2005/2006 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy.

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 

Wójt Gminy Wiślica

Ul.Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

Adres e-mail: urzad@ug.wislica.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 w godzinach 7:00 - 15:00.

 

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

- Dostawa oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2005/2006 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy.

 

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

4a) Opis części zamówienia:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki nie większej niż 0,5% na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy i Gimnazjum w Wiślicy w ilości 90 000 litrów.

 

Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy w ilości:

            - węgiel orzech I – o wartości 30 000 Kcl ilość 40 ton

            - miał węglowy – o wartości   22 000 Kcl ilość 50 ton

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

 

Zadania 1 i 2

Pożądany termin wykonania zamówienia - sezon grzewczy 2005/2006

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2)      posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Wybór oferty dokonany zostanie dla każdego z zadań indywidualnie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

 

Zadania  1 i 2

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium

 

Cena – 100%

 

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 

Urząd Gminy w Wiślicy - sekretariat

Ul.Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

do dnia 16.09.2005 roku do godz. 8:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy w Wiślicy

Ul.Okopowa 8 – pokój nr 13

28-160 Wiślica

dnia 16.09.2005 roku o godz. 8:15

                         

12) termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert, tj. od dnia 16.09.2005 roku.

 

                           

                                                    

 

                                                                                  Wójt Gminy Wiślica

                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK