Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-10/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-10/05
2005-07-28
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Znak: OR. 341-10/05

                                                    

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

 

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

 

 

Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2005/2006

 

Przedmiotem zamówienia jest jest dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2005/006 r na trasach według zadań:

 

 

Zadanie nr 1

 

Trasa nr 1:  Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy około 16 km w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Skorocice do  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych,

- Przewóz dzieci z miejscowości Skotniki Górne do Szkoły  Podstawowe w Skotnikach Dolnych 

Trasa nr 2 Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy około16 km  w tym:

- Przewóz dzieci z miejscowości Łatanice do Szkoły Podstawowej w Hołudza

- Przewóz dzieci z miejscowoś Gluzy, Chotel Czerwony Gaj, Poddębie, Zagórze do Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym

 

Zadanie nr 2:

Trasa:   Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki, Wiślica długość trasy około12 km.

 

  

Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7.50 (początek lekcji godz. 8:00)  na w/w trasach.                  

                                                

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu roku szkolnego 20005/2006 to jest od 01.09.2005 do 30.06.2006 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 w godzinach 7:00 - 15:00.

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Cena – 100%.

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica SEKRETARIAT  pokój nr 9 ,  tel./fax (041)3792106. Termin składania ofert upływa dnia 11.08.2005 o godz. 8:00.

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 11.08.2005 r o godz. 8:10 w: Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica,  pokój nr 13,

 

Termin związania ofertą wynosi  30 dni,  tj. do dnia 09.09.2005 roku, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

 

Wiślica dnia 28 lipca 2005 roku

 

 

 

                                                                                                                                          

       Wójt Gminy

                                                                                                                    

mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK