Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBRONA CYWILNA (POV)

 

          Cele, zadania oraz organizacja obrony cywilnej

OBRONA CYWILNA - jedno z ogniw układu pozamilitarnego w systemie obrony  państwa przezna­czona jest do przygotowania i koordynowania przedsięwzięć   planistycznych, zapobiegawczo-obronnych i ratunkowych w gminie, mających na   celu ochronę ludności cywilnej przed niebezpieczeństw­ami wynikającymi z działań zbrojnych i klęsk żywiołowych oraz przezwyciężenia ich bezpośrednich następstw, a także zapewnienia warunków do przetrwania kryzysu.

Obrona cywilna - stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem.

Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczest­niczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia. Wg. obowiązujących w Polsce unormowań prawnych, obrona cywilna stanowi kompleks przedsięwzięć:

 • charakterze planistycznym,
 • organizacyjnym,
 • szkoleniowym,
 • inwestycyjnym,
 • materiałowo - technicznym
 • zaopatrzeniowym.

Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa administracji rządowej i samorządowej oraz jednostki organizacyjne.

Podstawowe cele i główne zadania OC w czasie pokoju i w okresie wojny:

Celem obrony cywilnej jest:

 • ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 • ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska i w usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury,
 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,
 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia,
 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności,
 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń,
 • systematyczne szkolenie w zakresie OC:
 • kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, formacji OC, ludności w ramach powszechnej samoobrony,
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.

Decyzję  o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmuj ą terenowi szefowie OC.

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:

 • organizuje ewakuację ludności, zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizuje i prowadzi akcję ratunkową, udziela pomocy medycznej poszkodowanym,
 • organizuje pomieszczenia i zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
 • zaopatruje ludność w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • prowadzi likwidację skażeń i zakażeń,
 • pomaga w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,
 • pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • pomaga w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • udziela doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

Obowiązki i uprawnienia organów państwowych, samorządowych i organizacji społecznych

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje Prezes Rady Ministrów.                                                                                                                      Do zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju należy:

 • przygotowanie projektów założeń i zasad działania obrony cywilnej,
 • ustalenie ogólnych zasad realizacji zadań obrony cywilnej,
 • koordynowanie przedsięwzięć i sprawowanie kontroli nad realizacją zadań obrony cywilnej przez naczelne organa administracji, terenowe organa administracji rządowej i organa samorządu terytorialnego, a także - sprawowania nadzoru nad odbywaniem zasadniczej służby w obronie cywilnej.

Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.

Do zakresu ich działania należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach. Szefowie Obrony Cywilnej województw i gmin wykonuj ą zadania obrony cywilnej przy pomocy podległych im urzędów oraz powołanych w ich strukturach specjalistycznych komórek organizacyjnych.

Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.

Ministrowie (kierownicy) urzędów centralnych maj ą obowiązek uwzględniania zadań obrony cywilnej w nadzorowanych przez nich dziedzinach.

Organizacje społeczne wykonują zadania obrony cywilnej w zakresie wynikającym z ich statutów i programów działania. Zasady i sposoby realizacji są uzgadniane w porozumieniach zawieranych przez ich naczelne organy z szefem Obrony Cywilnej Kraju.

Formacje Obrony Cywilnej

Formacje obrony cywilnej tworzy się w gminach i zakładach zatrudniających więcej niż 50 pracowników. W zakładach pracy zatrudniających mniej niż 50 pracowników, mogą być tworzone wspólne formacje dla kilku sąsiadujących ze sobą zakładów.

Jeżeli jednak w zakładzie zatrudniającym poniżej 50 pracowników wytwarza się, magazynuje lub wykorzystuje do produkcji toksyczne środki przemysłowe, kierownicy, właściciele maj ą obowiązek powołać formacje, zdolne do samodzielnego działania ratowniczego w strefach bezpośredniego zagrożenia stwarzanego przez zakład pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w gminach i zakładach pracy tworzy się:

 • formacje obrony cywilnej ratownictwa ogólnego,
 • formacje obrony cywilnej przeznaczone do wykonywania zadań specjalnych.

W czasie pokoju formacje obrony cywilnej nie są w pełni rozwinięte. Gotowość do działania będą osiągały sukcesywnie, z chwilą ogłoszenia wyższych stanów gotowości obronnej (w czasie od kilku do kilkunastu godzin). Czynności, obowiązki, harmonogramy i sposoby przeprowadzania tych operacji określają zarządzenia i wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju.

 

 INFORMACJE OGÓLNE

 Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica – Szef Obrony Cywilnej Gminy.

Swoje zadania realizuje w oparciu o przepisy:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459);
 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96, poz. 850);
 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (Dz. U. z 2018 r., poz.994.);
 4. ustawy z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401.).
 5. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności (Dz. U. Nr 91, poz. 421).

W celu realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych, Wójt gminy posiłkuje się opracowanymi na szczeblu gminy planami:

 1. Plan operacyjnego funkcjonowania gminy Wiślica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
 2. Plan zarządzania kryzysowego gminy Wiślica.
 3. Plan ochrony przed powodzią gminy Wiślica.
 4. Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy Wiślica.
 5. Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy Wiślica – ewakuacja I i II stopnia.
 6. Plan przygotowań podmiotów leczniczych gminy Wiślica na potrzeby obronne państwa.
 7. Plan ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich.
 8. Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę  w warunkach specjalnych w gminie Wiślica.

Do realizacji zadań w zakresie OC, ZK, SO i powszechnej samoobrony ludności ma do swej dyspozycji -  stanowisko ds. obronnych , zarządzania kryzysowego i OC.

 Osobą odpowiedzialną za merytoryczne opracowanie dokumentacji i realizacji zadań jest: 

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych -  tel. 41 3690915

 Plany ujęte w poz. 2 do 8 są planami jawnymi i za zgodą burmistrza Miasta i Gminy są do wglądu dla zainteresowanych na stanowisku ds. obronnych, zarządzania kryzysowego i OC.

Plan ujęty w poz. 1 jest planem niejawnym, a dostęp do niego posiadają tylko osoby posiadające odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2010 r. Nr 182, poz. 1228).

Do zakresu działania stanowiska do spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i OC:

W zakresie obrony cywilnej:

 1. Koordynowanie przedsięwzięć planistycznych i organizacyjnych z zakresu ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze gminy.
 2. Koordynowanie planowania i zapewnienia ochrony oraz ewakuacji zabytków i dóbr kultury na wypadek zagrożenia zniszczeniem.
 3. Współpraca z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach, Referatem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju i sąsiednimi gminami w zakresie planowania i organizowania przygotowań obronnych i obrony cywilnej.

W zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu zarządzania kryzysowego gminy Wiślica”.

W zakresie spraw obronnych:

 1. Opracowanie i wdrażanie w życie „Planu operacyjnego funkcjonowania gminy Wiślica w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”.
 2. Planowanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Burmistrza Miasta i Gminy zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 3. Prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny.
 4. Realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony, obrony cywilnej i akcji kurierskiej w zakresie potrzeb obronnych państwa oraz wynikających z zadań realizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Wykonywanie przedsięwzięć w zakresie dostaw, usług i świadczeń na rzecz obronności, w tym sił zbrojnych oraz w ramach HNS (zobowiązań sojuszniczych – państwa gospodarza).                                                                                                             Zadania wspólne:
 1. Opracowywanie rocznej i wieloletniej dokumentacji: planistycznej, szkoleniowej, ewidencyjnej i sprawozdawczej z zakresu obronności i obrony cywilnej zapewniającej sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa.
 2. Organizowanie szkoleń oraz koordynowanie przygotowań obronnych komórek organizacyjnych urzędu.
 3. Koordynowanie zadań obronnych realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy oraz jednostki podporządkowane i nadzorowane przez Urząd, przewidziane do realizacji zadań obronnych.
 4. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie planowania, przygotowania i realizacji zadań obronnych.

Prowadzenie ewidencji:

 1. aktów normatywnych dotyczących obronności i OC /zarządzenia, wytyczne/,
 2. decyzji Burmistrza podjętych w zakresie obronności, OC i zarządzania kryzysowego,
 3. protokołów przeprowadzonych kontroli.

Aktualizowanie dokumentów z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w tym zwłaszcza:

 1. planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
 2. regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas „W”,
 3. dokumentacji „Stałego Dyżuru”,
 4. dokumentacji „Stanowiska Kierowania”,
 5. planu akcji kurierskiej,
 6. planu świadczeń na rzecz obronności,
 7. planu obrony cywilnej,
 8. planu zarządzania kryzysowego gminy,
 9. planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych gminy,
 10. planu ewakuacji (przyjęcia) ludności gminy – ewakuacja I i II stopnia,
 11. planu przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy na potrzeby obronne państwa,
 12. planu ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich.
 13. dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę  w warunkach specjalnych w gminie Wiślica.

INFORMACJE DLA LUDNOŚCI                                                                                                                                                OBRONA CYWILNA 

Cele i zadania obrony cywilnej

Obrona cywilna ma na celu ochronić ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Zadania obrony cywilnej obejmują w szczególności:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizowanie ewakuacji ludności.
 • przygotowanie budowli ochronnych,
 • zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,
 • udzielanie poszkodowanym pomocy medycznej,
 • walkę z pożarami,
 • przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,
 • ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,
 • organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,
 • zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji,
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w pomocy w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,
 • doraźną pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, - doraźną pomoc w grzebaniu zmarłych.

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej. Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych. Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) - w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.

Formacje obrony cywilnej w okresie pokoju mogą również współdziałać w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków, organizowanym i prowadzonym przez inne organy.

System alarmowy obrony cywilnej

Jednym z przedsięwzięć obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowych, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem napadu z powietrza oraz skażeniem promieniotwórczym i chemicznym, a także o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania. Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się: syreny alarmowe, radiowęzły radiofonii przewodowej i bezprzewodowej oraz zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, gongi, dzwony kościelne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi)         

    PDFsygnaly alarmowe.pdf (198,66KB)

1. PDFPRZYGOTOWANIE_DO_POWSZECHNEJ_SAMOOBRONY.pdf (239,31KB)

2. PDFZAGROŻENIE_POWODZIOWE.pdf (296,19KB)

3. PDFINTENSYWNE_OPADY_ŚNIEGU_.pdf (321,77KB)

4. PDFOPADY_DESZCZU_I_GRADOBICIE.pdf (245,14KB)

5. PDFPRZYGOTOWANIE_UKRYĆ_OCHRONNYCH_.pdf (499,92KB)

6. PDFSKAŻENIA_RADIOAKTYWNE.pdf (246,99KB)

7. PDFCHOROBY_EPIDEMIOLOGICZNE.pdf (243,59KB)

8. PDFHURAGAN.pdf (194,67KB)

9. PDFPIERWSZA_POMOC_PRZEDLEKARSKA.pdf (256,10KB)

10. PDFZASADY_INFORMOWANIA_LUDNOŚCI.pdf (406,89KB)