Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-8/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-8/05
2005-07-07
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO


OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU
PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOTYCZĄCYM
PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO
W RAMACH PROJEKTU
„Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu - Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 2 – Infrastruktura ochrony środowiska.


Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w cenie – 20 zł lub drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym.

Przedmiotem Zamówienia jest pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w ramach Projektu Ekorozwój Ponidzia – Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu – Etap I współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego obejmującego w szczególności:
- budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jurków o wydajności 4*138m3/dobę, do
której w I etapie podłączonych zostanie 428 gospodarstw domowych i zakładów
- budowę 28130 mb kanalizacji oraz 12 szt. przepompowni ścieków w 3 miejscowościach tj. Wiślica, Gorysławice, Jurków.
- budowę przepompowni wody oraz 2371 m sieci przesyłowej w celu przyłączenia
istniejącej instalacji wodociągowej w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne,
Skotniki Górne, Sielec i Skorocice z ujęciem wody w Jurkowie.
- budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków o długości 435 mb,
- pozostałe obowiązki określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie z Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):
Główny przedmiot - 74.23.15.40 – 4
Dodatkowe przedmioty - 74.26.20.00-3, 74.31.31.30-6
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej;
Wymagany termin wykonania zamówienia – 30.12.2006 roku
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,
5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie – zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę. Cena – 100%.
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica SEKRETARIAT pokój nr 9 , tel./fax (041)3792106. Termin składania ofert upływa dnia 28.07.2005 roku o godz. 09:00

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 26.08.2005 roku, bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


Wiślica dnia 6 lipca 2005 roku

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK