Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-7/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-7/05
2005-06-24
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

                                                                  

 

Znak: Or.-341-7/05

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów

Gmina Wiślica

Jacek Balicki - w sprawach proceduralnych, Waldemar Błachut - w sprawach merytorycznych.

Adres

Kod pocztowy

ul. Okopowa 8

28-160

Miejscowość

Województwo

Wiślica

świętokrzyskie

Telefon

Faks

041 3792106

041 3722128

Poczta elektroniczna (e-mail)

Adres internetowy (URL)

www.ug.wislica.pl


I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Taki jak w pkt. 1.1

 


I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Taki jak w pkt. 1.1

 


I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Taki jak w pkt. 1.1

 


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu - Etap I współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach ZPORR

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Ekorozwój Ponidzia - Aktywizacja Gminy Wiślica poprzez budowę kanalizacji, oczyszczalni i wodociągu - Etap I współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego obejmującego w szczególności: - budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Jurków o wydajności 4*138m3/dobę, do której w I etapie podłączonych zostanie 428 gospodarstw domowych i zakładów - budowę 28130 mb kanalizacji oraz 12 szt. przepompowni ścieków w 3 miejscowościach tj. Wiślica, Gorysławice, Jurków. - budowę przepompowni wody oraz 2371 m sieci przesyłowej w celu przyłączenia istniejącej instalacji wodociągowej w miejscowościach Kobylniki, Skotniki Dolne, Skotniki Górne, Sielec i Skorocice z ujęciem wody w Jurkowie. - budowę drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków o długości 435 mb, - sprawowanie nadzoru archeologicznego przy budowie kanalizacji i oczyszczalni ścieków wraz drogą dojazdową.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Gmina Wiślica

II.1.5) NOMENKLATURA

 

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień    

 

 

(CPV)

 

Główny przedmiot

45.23.13.00-8

 

Dodatkowe przedmioty

45.23.24.23-3

 

 

45.31.00.00-3

 

 

45.23.31.24-4

 

 

45.23.21.52-2

 


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

TAK

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

NIE

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

powyżej 60000 euro

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesiącach: 16 licząc od momentu udzielenia zamówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WYMAGANE WADIUM

300000 zł

III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych, 5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

Numer ogłoszenia w spisie BZP:    Nr   poz.   z

IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

A) Najniższa cena

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

Dostępne do: 16/08/2005

Cena: 1200

IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

Data: 16/08/2005

Godzina: 07:45

IV.3.3) Termin związania ofertą

60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 16/08/2005 Godzina: 08:00

Miejsce:
Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, pok 13 (I piętro)

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

Tak
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Priorytet 1, Działanie 2

                                             Wójt Gminy Wiślica

mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK