Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : OR-341-6/05 (wynik)

Numer sprawy : OR-341-6/05
2005-05-25
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO

Wiślica dnia, 2005-05-25

numer sprawy OR - 341-6/05

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

 

REMONT  DRÓG GMINNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH: WAWROWICE, SIELEC, GORYSŁAWICE

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Wójt Gminy Wiślica

Ul.Okopowa 8

28-160 Wiślica

www.ug.wislica.pl

urzad@ug.wislica.pl

od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać nieodpłatnie w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Szczegółowy zakres zamówienia określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2005-07-15

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

 

8) Informacja na temat wadium:

Oferta musi być zabezpieczona wadium  w wysokości (w/g siwz) - 2 000  zł słownie: dwa tysiące

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena (koszt)

100 %

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

 

w siedzibie zamawiającego

Urząd Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

Sekretariat

 

do dnia 2005-06-08 do godz. 9:00

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. od dnia 2005.06.08

                                               Wójt Gminy Wiślica

                                           mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK