Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO - Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05 (wynik)

Numer sprawy : Znak: OR-341-2/05
2005-03-09
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 60 000 EURO

Znak: OR-341-2/05

Wiślica, dnia 09.03.2005 roku

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

Przedmiot zamówienia:

 

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH : SZCZYTNIKI, SZCZERBAKÓW, CHOTEL CZERWONY, ŁATANICE, GÓRKI.

 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

na projekt realizowany w ramach

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

“Aktywizacja gospodarcza gminy Wiślica poprzez przebudowę dróg gminnych i lokalnych – etap I”

w ramach

Priorytetu 3 – Rozwój lokalny

Działanie 3.1 – Obszary wiejskie

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina  Wiślica

Ul Okopowa 8

28-160 Wiślica

REGON    291010843                      NIP 655-184-01-01

www.ug.wislica.pl

e-mail urzad@ug.wislica.pl

 

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

POSTĘPOWANIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO ART. 39 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA
2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ. U. Z 2004 R. NR 19 POZ. 177 ze zm.)
O USTALONEJ WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 60.000 EURO

 

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, Ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 w cenie – 20 zł lub drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym.

 

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH : SZCZYTNIKI, SZCZERBAKÓW, CHOTEL CZERWONY, ŁATANICE, GÓRKI.

Przebudowa dróg gminnych i lokalnych:

- nr 004391 T w miejscowości Szczytniki o długości 0,67 km

- nr 004390 T i dróg lokalnych w miejscowości Szczerbaków o długości 1,49 km

- nr 004376 T w miejscowości Górki o długości 1,11 km

- drogi lokalnej w miejscowości Łatanice o długości 0,37 km

- nr 004380 Hołudza – Brzezie –Chotel Cz. oraz nr 004388 Chotel Cz.- Zawierzbie w miejscowości Chotel Czerwony o łącznej długości 1,68 km

- nr 004389 w miejscowości Chotel – Czerwony ( Zagórze) o długości 1,61 km

 

- CPV 45233124-4 drogi dojazdowe

 

- Zamawiający nie dopuszcza składanie  ofert częściowych.

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

    - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

      - Termin wykonania zamówienia do 30 września  2006r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych,

5) spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8) Informacja na temat wadium:

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

49  000,00 zł ( słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy  złotych  00/100 zł)

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

 

KRYTERIUM  I  -  cena  - waga 100 %.

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom, zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

 

                cena oferowana minimalna brutto

Cena =   -----------------------------------------------  x 100 pkt. x 100%

                   cena badanej oferty brutto   

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w :

Urzędzie Gminy w Wiślicy,

ul. Okopowa 8,

28-160 Wiślica

 SEKRETARIAT  pokój nr 9 ,  tel. fax (041)3792106.

 

Termin składania ofert upływa dnia 05.05.2005 roku o godz.  11:00

 

11) termin związania ofertą

Wynosi  60 dni,  tj. do dnia 04.07.2005 roku

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

12)Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 09.03.2005 roku.

 

                                                                                  Wójt Gminy

                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK