Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : ZGK.341/4/2004 (wynik)

Numer sprawy : ZGK.341/4/2004
2004-12-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

                                                                                                                        Wiślica, 2004-12-30

 

ZGK.341.4.12.2004

                                                

 

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

WYWÓZ STAŁYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY WIŚLICA

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy

Batalionów Chłopskich 62

Kod 28-160 Wiślica

Strona WWW.BIP.UG.WISLICA.PL

 

Od godz 7,00 - 15,00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

SIWZ dostępna jest w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Wiślicy ul. Batalionów Chłopskich 62, 28-160 Wiślica w cenie 20 zł

 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 

Zadanie nr 1

Wywóz stałych odpadów komunalnych w kontenerach z terenu miejscowości Wiślica oraz bloków w Gorysławicach

 

Zadanie nr 2

Wywóz stałych odpadów komunalnych w workach z terenu 19 sołectw gminy Wiślica

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 31.12.2005

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

--------------------------------------------

 

 

 

 

 

8) Informacja na temat wadium:

CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA – 1 200,00 zł

ZADANIE 1 – 400,00 zł

ZADANIE 2 – 800,00 zł

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Zadanie/Zadania od 1 do 2

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80

Termin płatności

20

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie zamawiającego

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy

Batalionów Chłopskich 62

Kod 28-160 Wiślica

Pokój nr 8

 

do dnia 2005-01-14 do godz. 12:00

 

11) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2004-02-13

 

                                                    

                                                    

                                                     

____________________________________

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wiślicy

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK