Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : OR 341/3/04 (wynik)

Numer sprawy : OR 341/3/04
2004-10-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

Znak: 0R 341/3/04                                                            Wiślica 15.10.2004 r.

                                                    

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

 

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

   ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WIŚLICA W SEZONIE  2004/2005

 

Przedmiotem zamówienia jest  zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wiślica  w sezonie 2004/2005

                                                

Wymagany termin wykonania zamówienia:  sezon zimowy 2004/2005 tj 5.11.2004-30.04.2005

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odebrać w Urzędzie Gminy   w Wiślicy,     ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-10-29 do godz. 11:00  w:

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-10-29 o godz. 12.00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 13

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

  1. posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiada niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
  3. znajdowanie się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
  5. spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 900 zł,

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

- w sprawach proceduralnych: Jacek Balicki tel./41/ 3792106 w.23  w godz. 7:00 - 15:00

 - w sprawach merytorycznych; Andrzej Siemieniec tel. /41/3792106 w.33, w godz. 7:00 - 15:00

 

 

Wywieszono:

  1. tablica ogłoszeń UG,
  2. strona internetowa www.ug.wislica.pl
 
ogłoszenie.doc

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

 

WYNIK