Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : OR. 341/2/2004 (wynik)

Numer sprawy : OR. 341/2/2004
2004-10-04
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

Znak: OR.341/ 2/2004                    Wiślica, dnia 04 października 2004 r.

ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ZBIORNIKA WODNEGO

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowania dokumentacji projektowej na budowę zbiornika wodnego “WIŚLICA”

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia - 10.11.2004 roku, z wyjątkiem pozwolenia na budowę i pozwolenia wodnego prawnego, dla których termin uzyskania ustala się na dzień 15.12.2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 12 w godzinach 7:00 - 15:00

Oferty należy składać do dnia 2004-10-18 do godz.12:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 2004-10-18 do godz.12:30 w:

Okopowa 8, 28-160 Wiślica, pokój nr 13

Termin związania ofertą – 30 dni

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych

e/ spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 1 000,00 zł,

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:

w sprawach proceduralnych - Jacek Balicki Przewodniczący Komisji Przetargowej (Sekretarz Gminy) tel. /41/3792106 w 23, w godz. 7:00 - 15:00

w sprawach merytorycznych – Waldemar Błachut -Zastępca Kierownika Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00

Wywieszono:

  1. tablica ogłoszeń UG,

strona internetowa www.ug.wislica.pl

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK