Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/16/1/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/16/1/04
2004-09-22
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

                                                                        Wiślica, dnia 20.09.2004 r.

                                                    

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

 

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

REMONT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOTNIKACH DOLNYCH

  

Przedmiotem zamówienia jest: remont  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Realizacja zamówienia: do 30 listopada 2004 roku.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-10-05 do godz. 10:00  w:

 

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

 

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

  

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-10-05 o godz. 12:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:

 

a)      posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
  2. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): - 800,00zł.(słownie: osiemset  zł)

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest:

- w sprawach proceduralnych Jacek Balicki – Sekretarz Gminy tel. /41/3792106, w godz. 7:00 - 15:00

- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792106 w. 24  w godz. 7:00 – 15:00

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK