Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/11/1/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/11/1/04
2004-08-31
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO
ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8
28-160 Wiślica
(41) 3792106
e-mail: urzad@ug.wislica.pl
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:
REMONT BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLICY

Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy.
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia: do 30 listopada 2004 roku.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 10 zł można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00
Oferty należy składać do dnia 2004-09-23 do godz. 12:00 w:
Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-09-23 o godz. 12:00 w:
Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:
a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
e) oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest:
- w sprawach proceduralnych Marek Zwolski – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00
- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792164 w godz. 7:00 – 15:00
                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                 mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK