Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURo - Numer sprawy : RS.341/16/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/16/04
2004-08-25
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURo

                                                    

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

 

       

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

REMONT  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOTNIKACH DOLNYCH

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest: remont  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Realizacja zamówienia: do 31 październik 2004 roku.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-09-10 do godz. 10:00  w:

 

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

 

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-09-10 o godz. 12:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:

 

a)      posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
  2. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): -1 400,00zł.(słownie: jeden tysiąc czterysta zł)

 

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

 

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest:

- w sprawach proceduralnych Marek Zwolski – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00

- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792164 w godz. 7:00 – 15:00

 

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIKI