Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/15/04
2004-08-10
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

                                   PRZEBUDOWĘ DRÓG DOJAZDOWYCH DO PÓL

 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych do pó

  •       w miejscowości Szczerbaków              - na odcinku 760m   szer. 3,0m
  • w miejscowości Szczytniki                    - na odcinku 430m szer. 4,0m
  • w miejscowościach Skotniki Dolne – KobylnikI- na odcinku 450m szer. 3,0m

w zakresie obejmującym wykonanie nawierzchni z kamienia łamanego.

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.10.2004r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy,
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 4 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-08-26 do godz.10:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 2004-08-26 do godz.10:30 w:

Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

Termin związania ofertą – 30 dni

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

  1. posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  2. posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  3. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  4. nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
  5. spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 3000,00 zł,

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, mgr inż. Marek Zwolski tel. /0-41/ 379-2106, wew. 32 lub
379-20-47 wew. 32, w godz. 7:00 - 15:00

 

 

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIKI