Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/14/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/14/04
2004-08-06
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:REMONT DACHU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLICY, UL. PODWALE 1.Przedmiotem zamówienia jest: remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Wiślicy, Ul. Podwale 1. Wymagany termin wykonania zamówienia:Realizacja zamówienia: do 31 październik 2004 roku.Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00Oferty należy składać do dnia 2004-08-20 do godz. 10:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy – SekretariatOkopowa 8, 28-160 WiślicaOtwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-08-20 o godz. 12:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8Okopowa 8, 28-160 WiślicaWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:a) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznyche) oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówieniaKryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): Ustala się wadium dla zamówienia w wysokości: 1 400,00 zł.(słownie: jeden tysiąc czterysta zł) Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest:- w sprawach proceduralnych Marek Zwolski – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792164 w godz. 7:00 – 15:00
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK