Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/13/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/13/04
2004-07-28
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: urzad@ug.wislica.pl

 

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

 

Dostawę oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2004/2005 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy.

 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju opałowego, węgla kamiennego, miału na sezon grzewczy 2004/2005 na potrzeby jednostek oświatowych oraz Urzędu Gminy w Wiślicy według zadań:

 

Zadanie Nr 1: Dostawa oleju opałowego lekkiego o zawartości siarki nie większej niż 0,5% na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wiślicy Gimnazjum w Wiślicy w ilości 90 000 litrów.

 

Zadanie Nr 2: Dostawa węgla kamiennego oraz miału węglowego do Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkół Podstawowych w Hołudzy, Chotlu Czerwonym, Skotnikach Dolnych oraz Przedszkola w Wiślicy w ilości:

            - węgiel orzech I – o wartości 30000 Kcl ilość 55 ton

            - miał węglowy – o wartości 22000 Kcl ilość 50 ton

 

Wymagany termin wykonania zamówienia:

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu sezonu grzewczego 20004/2005.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 15 zł można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-09-02 do godz. 10:00  w:

 

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

 

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2004-09-02 o godz. 12:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:

 

a)      posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
  2. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz):

 

Ustala się wadium dla całości zamówienia  w wysokości: 2 000,00 zł.(słownie dwa tysiąc zł) w skład których wchodzą następujące części:

         Zadanie Nr 1 kwota wadium: 1 500,00 zł

         Zadanie Nr 2 kwota wadium: 500,00 zł

 

Przewiduje się składanie ofert częściowych.

 

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

 

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 

Osoba ze strony zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z oferentami jest:

- w sprawach proceduralnych Marek Zwolski – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00

- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792164 w godz. 7:00 – 15:00

 

 

Wywieszono:

  1. tablica ogłoszeń UG,
  2. strona internetowa www.ug.wislica.pl

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:


WYNIK