Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/12/04
2004-07-19
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wiślicy
ul. Długosza 22, 28-160 Wiślica
Tel. (0-41) 379-20-39
w imieniu i na rzecz której jako pełnomocnik działa
Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
(41) 3792106
e-mail:

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:REMONT DACHU KOLEGIATY WIŚLICKIEJ – ETAP I

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dachu Kolegiaty Wiślickiej – etap I” obejmujący remont dachu nad nawą główną w zakresie:
 rozbiórki istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej,
 wymiany uszkodzonych elementów konstrukcji więźby dachowej,
 wykonania impregnacji drewnianych elementów więźby dachowej,
 wykonania ekranu zabezpieczającego z folii,
 wymiany łat drewnianych,
 wykonania obróbek blacharskich gzymsów z blachy miedzianej,
 wykonania nowego pokrycia z dachówki ceramicznej romańskiej L-25,
 wywiezienia gruzu.

Wymagany termin wykonania zamówienia: 15.11.2004 r
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć za kwotę 10 zł w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 7 w godzinach 7:00 - 15:00

Oferty należy składać do dnia 2004-08-05 do godz.10:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 2004-08-05 do godz.10:30 w:
Okopowa 8, 28-160 Wiślica.
Termin związania ofertą – 30 dni
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych:
a) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
e/ spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, mgr inż. Marek Zwolski tel. /0-41/ 379-21-06, 379-20-47,w godz. 7:00 - 15:00

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK