Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/10/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/10/04
2004-07-15
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

 

 

Dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2004/2005

 

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2004/2005 r na trasach według zadań:

 

Zadanie Nr 1:

Trasa:  Skorocice, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Kobylniki, Sielec, Wiślica długość trasy 16 km ilość dzieci na trasie:

- Przewóz dzieci do  Szkoły Podstawowej w Skotnikach Dolnych – 26 osoby

- Przewóz dzieci do Szkoła Podstawowa w Wiślicy i Gimnazjum – 88 osoby.

Trasa:  Łatanice, Hołudza, Gluzy, Chotel Czerwony Wiślica długość trasy 16 km ilość

             dzieci na trasie 55 osób.

 

 

Zadanie Nr 2:

Trasa:   Brzezie, Aleksandrów, Wiśniówki długość trasy 11,5km ilość dzieci na trasie                   

              18 osób.

  

Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7.50 (początek lekcji godz. 8:00)  na w/w trasach.                  

                                                

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu roku szkolnego 20004/2005 to jest od 01.09.2004 do 24.06.2005 r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-07-29 do godz. 10:00  w:

 

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-07-29 o godz. 12:00 w:

 

 

Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków:

 

a)         posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)         znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

  1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
  2. oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz):

Ustala się wadium dla całości zamówienia  w wysokości: 1 000,00 zł.(słownie jeden tysiąc zł) w skład których wchodzą następujące części:

 

            Zadanie Nr 1 kwota wadium: 800,00 zł

            Zadanie Nr 2 kwota wadium: 200,00 zł

 

 

Przewiduje się składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

 - w sprawach proceduralnych Marek Zwolski – Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego tel. /41/3792106 w 32, w godz. 7:00 - 15:00

- w sprawach merytorycznych Marek Gaweł – tel. /41/3792164 w godz. 7:00 – 15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK