Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/09/04
2004-05-12
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60000 EURO

ZAMAWIAJĄCY                

Wójt Gminy Wiślica

Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

e-mail: aswiatek@ug.wislica.pl

 

      

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:

USŁUGI WYKONYWANE KOPARKĄ, RÓWNIARKĄ ORAZ TRANSPORT                             KAMIENIA NA TERENIE GMINY WIŚLICA

 

Przedmiotem zamówienia są usługi :

Zadanie Nr 1 – Transport kamienia wraz z rozłożeniem

Zadanie Nr 2 – Usługi wykonywane równiarką

Zadanie Nr 3 – Usługi wykonywane koparką

 

Wymagany termin wykonania zamówienia: 31.12.2004r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy,          ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 7 w godzinach 7:00 - 15:00

 

Oferty należy składać do dnia 2004-05-31 do godz.10:00 w:

Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat

Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 2004-05-31 do godz.10:30 w:

Okopowa 8, 28-160 Wiślica.

Termin związania ofertą – 30 dni

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych:

a)         posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

b)         posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c)         znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)      nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych

e/       spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji    istotnych   warunków   zamówienia.

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, mgr inż. Marek Zwolski tel. /41/3792047, w godz. 7:00 - 15:00

 

Wywieszono:

  1. tablica ogłoszeń UG,
  2. strona internetowa www.ug.wislica.pl                                    Wójt Gminy

                                                                                        mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK