Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/08/04
2004-03-17
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60000 EURO
Wiślica,dnia 17 marca 2004 r.

ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8
28-160 Wiślica
(41) 3792106
e-mail: aswiatek@ug.wislica.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA:
ODBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ DRÓG GMINNYCH

Przedmiotem zamówienia jest odbudowa i przebudowa dróg gminnych:

1.Odbudowa dróg gminnych /powodziowe/:
- Bilczów – Poddębie/ nr 004378T/ - 700m
- w miejscowości Ostrów - 300 m

2. Przebudowa dróg gminnych:
- w miejscowości Gorysławice - 204 m
Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.04.2004r
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 4 w godzinach 7:00 - 15:00

Oferty należy składać do dnia 2004-04-05 do godz.10:00 w:
Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w 2004-04-05 do godz.10:30 w:
Okopowa 8, 28-160 Wiślica.
Termin związania ofertą – 30 dni
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych:
a) posiadanie uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych
e/ spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 3000 zł,
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, mgr inż. Marek Zwolski tel. /41/3792047, w godz. 7:00 - 15:00

Wywieszono:
a)tablica ogłoszeń UG,
b)strona internetowa www.ug.wislica.pl
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK