Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/1/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/04/1/04
2004-01-30
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 30000 EURO
Wiślica, dnia 2004.01.30. Ogłoszenie o przetargu Wójt Gminy Wiślica ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica tel. (0- 41) 379–21–06, fax. (0-41) 379–21–28, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym i Szkoły Podstawowej w Wiślicy Zadanie 1: Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Wiślicy (4 zestawy komputerowe, 4 monitory , Notebook, urządzenie wielofunkcyjne z funkcjami drukowania, faksowania, skanowania i kopiowania, skaner) Zadanie 2: Kserokopiarka cyfrowa z kartą drukarki, kartą sieciową Zadanie 3: Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym w ilości 7 zestawów komputerowych, 7 monitorów i drukarka Zadanie 4: Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wiślicy w ilości 5 zestawów komputerowych, 5 monitorów, drukarka Parametry jakimi powinien charakteryzować się w/w sprzęt i oprogramowanie określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wymagany termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1 i zadania nr 2: 2004.02.20 2. Wymagany termin wykonania zamówienia dla zadania nr 3 i zadania nr 4 - 7 dni od daty podpisania umowy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju Nr 5 w godzinach od 7:00 – 15:00 lub otrzymać pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania specyfikacji. Oferty należy składać do dnia 10.02.2004 r. do godz. 8:50 w: Urząd Gminy w Wiślicy - sekretariat ul.Okopowa 8 28-160 Wiślica Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10.02.2004 r. o godz. 9:00 w: Urzędzie Gminy w Wiślicy – pok. Nr 8 ul. Okopowa 8 28-160 Wiślica W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 19. ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie Wybór oferty dokonany zostanie, dla każdego z zadań indywidualnie, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone indywidualnie dla każdego z zadań kryteria– cena (koszt) 100%. Oferent wnosi wadium dla całości lub wybranej części zadania/zadań Oferta musi być zabezpieczona wadium w całości zamówienia w wysokości 1 520,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia zł.) w skład, którego wchodzą następujące części: Zadanie Nr 1 Kwota wadium: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł) Zadanie Nr 2 Kwota wadium: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt zł) Zadanie Nr 3 Kwota wadium: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt zł) Zadanie Nr 4 Kwota wadium: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści zł) Oferent wnosi wadium dla całości lub wybranej części zadania/zadań Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest: W sprawach proceduralnych Andrzej Lasak tel.(41) 3792079 od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00 W sprawach merytorycznych Marek Gaweł tel.(41) 3792164 od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00 Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania dostawców. Warunki dodatkowe: W PRZYPADKU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOTLU CZERWONYM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLICY (Zadanie nr 3, Zadanie nr 4) UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA POD WARUNKIEM NIEZAKWALIFIKOWANIA SIĘ TYCH JEDNOSTEK DO PROJEKTU „INTERNET W SZKOŁACH – PROJEKT PREZYDENTA RP” Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Wójt Gminy Wiślica /-/ mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK