Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/1/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/03/1/04
2004-01-29
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30000 EURO

 

Znak: RS.341/03/1/04

                                                                              

ZAMAWIAJĄCY

Wójt Gminy Wiślica

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

(41) 3792106

Adres e-mail:                                                  

                                                

                                                

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA:

                                                

 Zakup  paliw płynnych (oleju napędowego przeznaczonego do eksploatacji silników wysokoprężnych odpowiednio dla okresu letniego i zimowego o zawartości siarki                                 do 0,025 mg/kg etyliny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95) do autobusów szkolnych, oraz samochodu służbowego będących własnością Gminy Wiślica   w  2004 roku.

 

W ilości:

1. olej napędowy - 17 000 litrów,

2. etylina bezołowiowa o liczbie oktanowej 95, - 4 000 litrów

 

Odległość przejazdu pojazdów do miejsca tankowania nie może być większa niż 20 km             od miejsca garażowania (miejsce garażowania Wiślica).

                                                                     

Wymagany termin wykonania zamówienia:  

 

Realizacja zamówienia odbywać się będzie w roku 2004 to jest od daty podpisania umowy                       do 31.12.2004 roku

 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Wiślicy,                ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju Nr 5 w godzinach od 7:00 – 15:00  w cenie 10 złotych; słownie dziesięć złotych.

 

Oferty należy składać do dnia 05.02.2004 r. do godz. 9:30 w:

 

Urząd Gminy w Wiślicy - sekretariat

Ul.Okopowa 8

28-160 Wiślica

 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 5.02.2004 r. o godz. 10:00 w:

Urzędzie Gminy w Wiślicy – pok. Nr 8

Ul. Okopowa 8

28-160 Wiślica

 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

 

a)         posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

b)         posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c)         dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,

d)         znajdowanie się w sytuacji finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,

e)         niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.

 

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie – cena (koszt) – 70%

                                                          . – odleglość    – 30%

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (wg siwz) 1 500,00 zł; słownie: jeden tysiąc pięćset złoty.

Nie przewiduje się składania ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest :

  •  w sprawach proceduralnych – Andrzej Lasak -tel. 3792079 - w godzinach  7:00 do 15:00
  • w sprawach merytorycznych – Marek Gaweł -tel. 3792164 - w godzinach  7:00 do 15:00

Równocześnie postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 

                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                    mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK