Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/03/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/03/04
2004-01-27
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO
ZAMAWIAJĄCYWójt Gminy WiślicaUl. Okopowa 828-160 Wiślica(41) 3792106Adres e-mail: urzad@ug.wislica.pl OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA:Zakup paliw płynnych (oleju napędowego przeznaczonego do eksploatacji silników wysokoprężnych odpowiednio dla okresu letniego i zimowego o zawartości siarki do 0,025 mg/kg etyliny bezołowiowej o liczbie oktanowej 95) do autobusów szkolnych, oraz samochodu służbowego będących własnością Gminy Wiślica w 2004 roku.W ilości:1. olej napędowy - 17 000 litrów,2. etylina bezołowiowa o liczbie oktanowej 95, - 4 000 litrówOdległość przejazdu pojazdów do miejsca tankowania nie może być większa niż 2 km od miejsca garażowania (miejsce garażowania Wiślica). Wymagany termin wykonania zamówienia: Realizacja zamówienia odbywać się będzie w roku 2004 to jest od daty podpisania umowy do 31.12.2004 rokuSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Wiślicy,ul.Okopowa 8,28-160 Wiślica w pokoju Nr 5 w godzinach od 7:00 – 15:00 w cenie 10 złotych; słownie dziesięć złotych.Oferty należy składać do dnia 27.01.2004 r. do godz. 10:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy - sekretariatUl.Okopowa 828-160 WiślicaOtwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.01.2004 r. o godz. 12:00 w:Urzędzie Gminy w Wiślicy – pok. Nr 8Ul. Okopowa 828-160 WiślicaWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:a)posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,b)posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,c)dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,d)znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,e)niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.Kryteria oceny oferty i ich znaczenie – cena (koszt) – 100%.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (wg siwz) 1 500,00 zł; słownie jeden tysiąc pięćset złoty.Nie przewiduje się składania ofert częściowych.Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest :-w sprawach proceduralnych – Przewodniczący Komisji Przetargowej tel. 3792079 w godzinach 7:00 do 15:00-w sprawach merytorycznych – Marek Gaweł -tel. 3792164 - w godzinach 7:00 do 15:00Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK