Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/04/04 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/04/04
2004-01-23
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO

                                                                                        Wiślica dnia 2004.01.23.
Znak: RS.341/04/04

                       Ogłoszenie o przetargu
                                             Wójt Gminy Wiślica
                                       ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
                           tel. (0- 41) 379–21–06, fax. (0-41) 379–21–28,
ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby Urzędu Gminy w Wiślicy, Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym i Szkoły Podstawowej w Wiślicy
Zadanie 1:
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy w Wiślicy (4 zestawy komputerowe, 4 monitory , Notebook, urządzenie wielofunkcyjne z funkcjami drukowania, faksowania, skanowania i kopiowania, skaner)
Zadanie 2:
Kserokopiarka cyfrowa z kartą drukarki, kartą sieciową
Zadanie 3:
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Chotlu Czerwonym w ilości 7 zestawów komputerowych, 7 monitorów i drukarka
Zadanie 4:
Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wiślicy w ilości 5 zestawów komputerowych, 5 monitorów, drukarka

Parametry jakimi powinien charakteryzować się w/w sprzęt i oprogramowanie określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia dla zadania nr 1i zadania nr 2: 2004.02.10.

2. Wymagany termin wykonania zamówienia dla zadania nr 3 i zadania nr 4 - 7 dni od daty podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju Nr 5 w godzinach od 7:00 – 15:00 lub otrzymać pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania specyfikacji.
Oferty należy składać do dnia 30.01.2004 r. do godz. 8:50 w:
Urząd Gminy w Wiślicy - sekretariat
ul.Okopowa 8
28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.01.2004 r. o godz. 9:00 w:
Urzędzie Gminy w Wiślicy – pok. Nr 8
ul. Okopowa 8
28-160 Wiślica

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podst. art. 19. ust. 1 i art. 22 ust 7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie
Wybór oferty dokonany zostanie, dla każdego z zadań indywidualnie, za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone indywidualnie dla każdego z zadań kryteria– cena (koszt) 100%.

Oferent wnosi wadium dla całości lub wybranej części zadania/zadań

Oferta musi być zabezpieczona wadium w całości zamówienia w wysokości 1 520,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia zł.) w skład, którego wchodzą następujące części:
Zadanie Nr 1 Kwota wadium: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt zł)
Zadanie Nr 2 Kwota wadium: 170,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt zł)
Zadanie Nr 3 Kwota wadium: 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt zł)
Zadanie Nr 4 Kwota wadium: 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści zł)

Oferent wnosi wadium dla całości lub wybranej części zadania/zadań
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest:
W sprawach proceduralnych Andrzej Lasak tel.(41) 3792079 od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00
W sprawach merytorycznych Marek Gaweł tel.(41) 3792164 od pn. do pt. w godz. 7:00-15:00
Zamawiający nie przewiduje zorganizowanie zebrania dostawców.
Warunki dodatkowe:
W PRZYPADKU SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CHOTLU CZERWONYM ORAZ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLICY (Zadanie nr 3, Zadanie nr 4) UMOWA ZOSTANIE ZAWARTA POD WARUNKIEM NIEZAKWALIFIKOWANIA SIĘ TYCH JEDNOSTEK DO PROJEKTU „INTERNET W SZKOŁACH – PROJEKT PREZYDENTA RP”
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.


                                                                        Wójt Gminy Wiślica
                                                                  /-/ mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK