Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/22/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/22/03
2003-10-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
 Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8
28-160 Wiślica(41) 3792106e-mail:
 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA: PRZEBUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL I WSI SKOTNIKI GÓRNEPrzedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do pól i wsi Skotniki Górne na długości 1000 mb Wymagany termin wykonania zamówienia: 25.11.2003Specyfikację istotnych warunków zamówienia /cena- 10 zł/ można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 4 w godzinach 7:00 - 15:00Oferty należy składać do dnia 2003-10-27 do godz. 11:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy – SekretariatOkopowa 8, 28-160 WiślicaOtwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-10-27 o godz. 11:30 w:Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 4Okopowa 8, 28-160 WiślicaWarunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:1.posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,2.posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,3.dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,4.znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,5.niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,6.spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 3000 zł,Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, inż. Waldemar Błachut tel. /41/3792047, w godz. 7:00 - 15:00Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych. Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK