Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZTARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/23/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/23/03
2003-10-07
PRZTARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

ZAMAWIAJĄCY
Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8
28-160 Wiślica
(41) 3792106
e-mail: urzad@ug.wislica.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY WIŚLICA W SEZONIE 2003/2004

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Wiślica w sezonie 2003/2004

Wymagany termin wykonania zamówienia: sezon zimowy 2003/2004 tj 12.11.2003-30.04.2004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 4 w godzinach 7:00 - 15:00
Oferty należy składać do dnia 2003-11-05 do godz. 11:00 w:
Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-11.05 o godz. 11:30 w:
Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 4
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
1.posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2.posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
3.dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4.znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5.niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
6.spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 400 zł,
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, inż. Waldemar Błachut tel. /41/3792047, w godz. 7:00 - 15:00
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.
                                                                              Wójt Gminy Wiślica
                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK